Service og administrasjonsmedarbeider

Passer for deg som har 4-5 års erfaring fra service- og administrasjonsmedarbeidersfaget

Gratis

Nivå

Fagbrevkurs

Pris

Kr 0

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Eksamen

1 skriftlig

Tilskudd

HKDIR-bransjeprogrammet

Annet

Må være over 23 år

Om studiet

Kursene er gratis, via tilskudd fra HKDIR-bransjeprogrammet. Kurset kan tas ved siden av jobb. Kurset er nettbasert og velger ditt tempo innenfor perioden du har tilgang til kursene. Du styrer selv progresjonen innenfor tiden du har tilgang til kurset og jobber fra egen pc. Veiledning fra nettlærer. Du får veiledning på alt av innleveringsoppgaver og god veiledning i hvordan skrive eksamensoppgaver. Ved å sende oss kvittering på oppmelding til eksamen, får du dekt dette av oss. Oppmelding til eksamen må være innenfor perioden hvor gratis fagbrev kurs gjelder. Kurset forbereder deg til den teoretiske eksamen for praksiskandidater. Du bør ha 4-5 års erfaring fra service- og administrasjonsfaget. Må være over 23 år.
Det er kun 1 skriftlig eksamen.
Vi følger offentlig lærerplan. Under ser du kjerneelementene og kompetansemål

Hva lærer du?

Lønnsemd og utvikling
Kjerneelementet lønnsemd og utvikling handlar om korleis ulike faktorar kan bidra til høgare effektivitet, kvalitet og lønnsemd i verksemda. Det handlar òg om å følgje regelverk for arbeidslivet og for helse, miljø og sikkerheit. Vidare handlar kjerneelementet om å oppfylle miljøkrav og bruke ressursar effektivt.

Organisasjon og verksemdstøtte
Kjerneelementet organisasjon og verksemdstøtte handlar om å planleggje, organisere, leggje til rette for og utføre oppgåver som støttar styring og drift av verksemder. Kjerneelementet inneber å forstå og arbeide etter måla og kjerneoppgåvene til verksemda. Vidare handlar kjerneelementet om korleis organiseringa av verksemda påverkar drift og arbeidsoppgåver.

Kommunikasjon og service
Kjerneelementet kommunikasjon og service handlar om å gjere administrative prosessar stadig betre og meir brukarvennlege. Kjerneelementet inneber å tilpasse kommunikasjonen og servicen til brukarar internt og eksternt og om å representere verksemda.

Folkehelse og livsmeistring
I vg3 service- og administrasjonsfaget handlar det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeistring om å byggje profesjonelle relasjonar i kommunikasjon og samhandling med ulike menneske. I dette ligg det å kunne handsame reaksjonar, setje grenser og respektere andre sine grenser i ulike relasjonar og arbeidssituasjonar. Vidare handlar det om å ha kunnskap om og vise respekt for ulike kulturar og individ. Folkehelse og livsmeistring handlar òg om å sikre god fysisk og psykisk helse gjennom kunnskap om helse, miljø og sikkerheit og om pliktene og rettane arbeidstakaren og arbeidsgivaren har i arbeidslivet.

Berekraftig utvikling
I vg3 service- og administrasjonsfaget handlar det tverrfaglege temaet berekraftig utvikling om å reflektere over kva ein berekraftig ressursbruk inneber i stillingar innanfor service og administrasjon. Det handlar om å oppfylle miljøkrav, vurdere kostnader og bruke ressursar effektivt og med vekt på berekraft for å unngå tap av verdiar og belastningar på klimaet. Vidare handlar det tverrfaglege temaet om å reflektere over etiske dilemma knytte til personvern og behov for openheit.

Emner

  1. Lønnsemd og utvikling
  2. Organisasjon og verksemdstøtte
  3. Kommunikasjon og service
  4. Folkehelse og livsmeistring
  5. Berekraftig utvikling

Læreplaner

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

Emner

  1. Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  2. Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Hvordan få autorisasjon?

Først må du bestå den skriftlige eksamen, deretter må du vise til 8700 relevante arbeidstimer før du kan gå opp til fagprøven. Det er fylket du tilhører som godkjenner arbeidstimene dine. Ta kontakt med fylket du bor i, hvis du er usikker på hvor mange arbeidstimer du har godkjent. Det kreves ikke et vist antall arbeidstimer for å gå opp til den skriftlige prøven som praksiskandidat. Du må være over 23

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.