Studiebetingelser

STUDIEBETINGELSER DIN KOMPETANSE AS

1. Studieavtalens gyldighet
Disse betingelsene gjelder for nettstudenter ved Din Kompetanse AS

Med Nettstudenten menes i denne sammenheng en person som aksepterer disse betingelsene. Betingelsene er å anse som en gyldig avtale mellom Nettstudenten og Din Kompetanse AS

2. Forpliktende avtale
Avtalen er bindende fra det tidspunkt Nettstudenten aksepterer avtalen ved kjøp av studier/kurs igjennom Din Kompetanses kurs påmelding, www.dinkompetanse.no

I de tilfeller der det er bedriften som skal betale faktura for studenten, sendes det informasjon til økonomiansvarlig pal@dinkompetanse.no med en gang bestilt kurs, og informerer om at bedrift skal betale faktura og navn, mobil og epost adresse til den ansvarlige i bedriften.

Utøvelsen av studieretten er generelt begrenset til å gjelde Nettstudentens personlige og individuelle benyttelse av Nettstudiet og tilhørende materiale. Avledet eller indirekte bruk, eksempelvis ved å gi tredjemann uautorisert tilgang, å skaffe seg tilgang til Nettstudiet utenfor ordinær bruk, kopiere deler av Nettstudiet og tilhørende til andres bruk, videresende samt å foreta endringer i eller tilpasninger av Nettstudiet og tilhørende materiale, er ikke tillatt.

Ved bruk av angrerett bør vedlagt skjema «Angrerettskjema – ved kjøp av varer og tjenester som ikke finansielle tjenester» benyttes. Skjemaet kommer automatisk på mail til studenten, når kurs er bestilt. Nettstudenten har rett til å gå fra avtalen ved å gi beskjed til Din Kompetanse innen 14 dager etter avtalen er inngått, jf. Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler. Avbestillingen bør skje skriftlig per post eller e-post.

Det er Nettstudenten som har bevisbyrden for at rettidig avbestilling har skjedd. Angreretten på 14 dager løper fra avtaleinngåelse, uavhengig av om studenten får avslag fra Lånekassen. Din Kompetanse har ingen part i Lånekassen sine regler eller avtalen mellom Nettstudenten og Lånekassen. Ved bruk av angreretten vil eventuell innbetaling bli tilbakeført til Nettstudenten.

Nettstudenten har 12 måneders studierett fra og med den dagen Nettstudenten gis tilgang til kurset. Tilgang gis samme dag eller dagen etter, at studenten har bestilt kurs. Studenten kan be om forlengelse i ytterligere 6 måneder, men må da betale 50% av ordinær pris.

2.1 Oppsigelse
Angreretten gjelder fra datoen som nettstudenten får mail om tilgang til kurset, mail hvor epost og innloggingsinformasjon blir sendt ut.

3. Nettstudentens ansvar
Nettstudenten plikter å sette seg inn i, holde seg oppdatert om, og følge informasjon gitt av Din Kompetanse, herunder til enhver tid gjeldende forskrift og retningslinjer, samt pliktig til å sette seg inn i eventuelle endringer. Det er Nettstudentens ansvar å holde Din Kompetanse oppdatert om sin til enhver tid gjeldende postadresse, epostadresse og telefonnummer, slik at informasjon kommer frem. Ta kontakt med martin@dinkompetanse.no for informasjon om endring av kontaktinformasjon. Nettstudenten er ansvarlig for å orientere Din Kompetanse om eventuell navnendring.

Nettstudenter plikter å sjekke e-post jevnlig og itslearning jevnlig.

4. Betalingsforpliktelser

Nettstudenten er forpliktet til å betale studie-/kursavgift for normert studietid for det aktuelle studium/emne/kurs. Faktura utstedes når Nettstudenten har fått tilgang til kurset.

Ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling av kursavgift eller andre avgifter/gebyrer, skal Nettstudenten betale rente iht. Lov om rente ved forsinket betaling. Det vil påløpe et purregebyr i henhold til sats fastsatt i Forskrift til inkassoloven.

Dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager etter at purring/inkassovarsel er sendt vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso. Ved 14 dagers forsinkelse, stenges nettportal og Its-learning, frem til beløp er betalt.

Din Kompetanse kan, etter skriftlig søknad fra Nettstudenten, innrømme betalingsutsettelse for en begrenset tid, dersom Nettstudenten kan dokumentere særlig tungtveiende grunner som påvirker Nettstudentens betalingsevne.

Ved mislighold av eventuell avdragsavtale forfaller alle resterende avdrag til betaling omgående.
Studieavgiften går frem av nettsiden, og justeres normalt årlig i henhold til lønns- og prisvekst.
Studieavgiften må betales fullt ut , hvis ikke annet er avtalt. Nettstudenten vil ikke bli refundert for ikke benyttet kurset.
Nettstudenten samtykker til at det kan foretas kredittsjekk av Nettstudenten. Din Kompetanse har rett til å nekte Nettstudenten kjøp av studiet/kurs mot faktura dersom Nettstudentens økonomiske situasjon tilsier at kreditt ikke bør ytes.

5. Din Kompetanse mislighold
Nettstudenten kan heve avtalen i det enkelte emnet/kurset dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Din Kompetanse sin side. Din Kompetanse vil i hevningstilfelle refundere betalte studie-/kursavgift for det enkelte kurs. Eventuelle erstatningskrav vil reguleres av alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

Din Kompetanse fraskriver seg prisavslag eller erstatningsansvar ved avtalebrudd som er å betrakte som force majeure. Med force majeure siktes det til ytre, ekstraordinære og for Din Kompetanse upåregnelige begivenheter som griper inn i og hindrer oppfyllelse av avtalen.

Dersom Din Kompetanse ikke kan tilby innholdet som er tilknyttet kursinformasjonen som Nettstudenten har krav på har Din Kompetanse rett til å utbedre dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud, innenfor Din Kompetanse sitt tilbud. Dersom forholdet ikke utbedres, kan Nettstudenten kreve prisavslag eller heve avtalen.

6. Reklamasjonsfrist
Kjøper har reklamasjonsfrist på to år.

7. Nettstudentens mislighold
Er avtalen hevet på grunnlag av brudd på betalingsforpliktelser, kan Nettstudenten også nektes fremtidig studierett/kursrett innenfor Din Kompetanse AS.

Forutgående varsel vil bli sendt til Nettstudenten ved heving av avtalen fra Din Kompetanse sin side. Varslingen skal være skriftlig. Ved vesentlig brudd på betalingsforpliktelsens sine bortfaller Nettstudentens kursrett.

8. Forbehold
Din Kompetanse AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium/kurs.

9. Eksamen
Studenten har selv ansvar for å melde seg opp til skriftlig eksamen, via privatistweb.no dette er kostnader som påløper den enkelte student. Ved manglende oppmelding, uansett grunn og hvis studie/kursretten er over 12 måneder, forlenges ikke studie/kursretten. Studenten må da eventuelt betale 50% av ordinær pris for å beholde videre tilgang. Studenten er selv ansvarlig for realkompetansevurdering og at studenten oppfyller de krav som Fylket krever, for å gå opp til fagprøven.