Å ta en fagskoleutdanning – en enkel oversikt


Å ta en fagskoleutdanning betyr at du går på skole for å tilegne deg praktiske ferdigheter og kunnskaper som du kan bruke rett ut i arbeidslivet. Du får en spesialisert opplæring for å øke kompetansen på et bestemt område.


1. Praktisk tilnærming: Fagskoleutdanning har en praktisk tilnærming som forbereder deg direkte til arbeidslivet. Du tilegner deg arbeidsmetoder og teknikker, samt opparbeider deg ny kunnskap for å utføre ulike oppgaver innenfor et bestemt yrkesfelt.

2. Raskt ut i arbeid: Forskjellen fra universitet eller høyskole er at fagskoleutdanning ofte har et kortere utdanningsløp. Du kan bli klar for jobb raskere – Noen utdanninger varierer fra noen måneder til de som strekker seg over et par år.

3. Nytteverdi: Fagskoler fokuserer på å gjøre deg klar for en bestemt jobb. Du lærer det som er relevant og nyttig for det yrket du ønsker å jobbe i.

4. Mindre omfattende teori, mer praksis: I stedet for omfattende teori, fokuserer fagskoleutdanning på det praktiske. Du lærer hvordan du utfører ulike metoder og prinsipper i praksis, noe som gjør deg godt forberedt til yrket du skal jobbe i.

5. Yrkesrettet opplæring: Enten det er innen helse, teknologi, oppvekst eller annet, er fagskolen rettet mot spesifikke yrker. Du blir ekspert innenfor ditt felt.

6. Tett Samarbeid med Bransjen: Fagskoler samarbeider ofte tett med bedrifter og bransjer. Det betyr at det du lærer er relevant for dagens behov i arbeidslivet.

7. Muligheter for Videre Utdanning: Selv om fagskoleutdanningen fokuserer på å få deg raskt ut i arbeid, gir den også muligheter for videre utdanning hvis du senere ønsker å studere mer.


Å ta en fagskoleutdanning er en praktisk og effektiv måte å skaffe deg de ferdighetene du trenger for å trives i ditt valgte yrke.

Våre studieprogrammer er utformet for å gi deg praktiske ferdigheter og kunnskap som er relevante for dagens arbeidsmarked. Utforsk mulighetene ved å ta en fagskoleutdanning for å bli tryggere i faget og stå stødigere i arbeidet du er i, eller for å skape nye veier mot en ønsket karriere.


Studieeksempler ved vår Fagskole:

Sosialpedagogikk og Spesialpedagogikk: Studiene innen sosialpedagogikk og spesialpedagogikk fokuserer på å utvikle kompetansen til å arbeide med individuelle behov, spesielt innen sosialt arbeid med barn og ungdommer og spesialundervisning.

Sykdomslære for Helsefagarbeidere: Dette studiet gir en grundig forståelse av sykdomslære, relevant for helsefagarbeidere. Du lærer om forskjellige perspektiver i helsefremmende og forebyggende arbeid, samt om sykdomslære og legemidler. 

Regnskaps- og Lønnsmedarbeidere: Dette studiet fokuserer på regnskap og lønnsarbeid, og gir deg nødvendig kompetanse for å håndtere økonomiske oppgaver i en bedrift. Du lærer om regnskapsprinsipper, regnskapssystemer og lønnsadministrasjon. 

Videomarkedsføring: Studiet i videomarkedsføring gir deg ferdigheter innen planlegging, produksjon og distribusjon av videoer for markedsføring. Du lærer å utnytte kraften i visuell kommunikasjon for å nå målgruppen din.

Nye utdanninger ved Din Kompetanse Fagskole

Vurderer du videreutdanning? Vi har nye og spennende utdanninger som er NOKUT godkjent, for deg som jobber innen helse og oppvekstfag. Utforsk våre nye fagtilbud nedenfor, eller oppdag alle de spennende fagene vi har tilgjengelige gjennom linken nederst i artikkelen. Kanskje finner du et fag som passer deg perfekt.

Sosialpedagogikk

60 studiepoeng – deltid over 2 år
Digital undervisning en kveld per uke

Studiet er delt inn i fire enkeltstående, med påfølgende emner hvor det er avsluttende eksamen til hvert emne. Studenten får kunnskap om oppvekstmiljø, oppvekstvilkår, etikk, kommunikasjon. Forstå betydningen av sosialpedagogisk arbeid med barn og unge alderen 0-18 år. Anvende ulike kommunikasjonsformer med barn og unge, anvende fagkunnskap om problematferd, læring og betydningen av inkludering i arbeid med sosialpedagogikk for barn og unge. Anvende sosialpedagogisk verktøy og metoder i arbeid med barn og unge som har utfordrende adferd. Bistå til å kartlegge behov og identifisere faglige problemstillinger hos barn og unge. Kunnskap innen relasjoner etc.

Arbeidsmetoder i barnehage 

30 studiepoeng – 1 år
Digital undervisning en kveld per uke

Metodikk og didaktikk. Bidra til utvikling av sosial kompetanse, språkutvikling, etikk og kommunikasjon. Hvordan bygge gode relasjoner, gjennomgang av trygghetssirkelen, forstå og imøtekomme barns følelser og behov. Det er også fokus på emosjonell omsorg, tilknytning og tilegne seg kunnskap innen emosjonsregulering etc.

Sykdomslære og legemidler for helsefagarbeidere i arbeid med den eldre pasienten

60 studiepoeng – deltid over 2 år
Digital undervisning en kveld per uke

Studiet er delt inn i 4 enkeltstående emner og studenten vil få kunnskap blant annet innen forebygging og helsefremmende arbeid fra system til individnivå. Funksjon og ansvar i helsefremmende arbeid, etikk og kommunikasjon. Veiledning som pedagogisk metode. Livsfaser og helse, velferdsteknologi. Ressurser og risikofaktorer som kan føre til helsesvikt. Studenten vil også få kunnskap om det å leve med kronisk sykdom, sykdomsprosesser, med spesiell vekt på svulster, inflammasjon og infeksjoner. Sykdommer i ulike organsystemer, geriatri, væskeforstyrrelser og væskebehov. Eldre og legemidler, observasjonsskjemaer etc. 

For å se alle våre nye og spennende utdanninger:


Sertifisert til å gjennomføre dysleksitest

Trenger du en dysleksitest for barn, ungdom eller voksne med kort ventetid? Vi har sertifisering for å gjennomføre Literate dysleksitester, og våre spesialpedagoger er tilgjengelige for støtte i barnehage eller skole ved behov.

Hvorfor det er viktig å oppdage dysleksi så tidlig som mulig

Det er viktig å fange opp dysleksi så tidlig som mulig av flere grunner. Først og fremst gir tidlig oppdagelse bedre muligheter for å støtte den enkelte elev i å utvikle lese- og skriveferdigheter. Tidlig inngrep kan hjelpe i å minimere konsekvensene av dysleksi og øke sjansene for å lykkes med utdanningen.

Videre kan tidlig identifisering av dysleksi bidra til å redusere frustrasjon og negativ selvoppfatning hos eleven. Det gir også lærere og skolepersonell muligheten til å tilpasse undervisningen for å møte de spesifikke behovene til elever med dysleksi.

Til slutt, identifisering av dysleksi tidlig gir mulighet for rask iverksetting av tiltak for å gi nødvendig støtte og tilrettelegging. Dette kan omfatte spesifikke undervisningsmetoder, bruk av teknologiske hjelpemidler og annen tilpasning som letter læring og mestring for personer med dysleksi. Det er viktig for barn og ungdom at de voksne rundt dem undersøker om de har dysleksi eller ikke. Tidlig innsats kan gi en solid plattform for et mer vellykket skoleløp for enkeltelever med dysleksi.

Hvorfor velge Literate dysleksitest?

Dysleksitestene vi tilbyr er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker. De er basert på omfattende forskning og inkluderer screening- og oppfølgingstester. Med høy reliabilitet og validitet er testene effektive for å skille mellom individer med mulig dysleksi og de uten.

Testenes måleegenskaper​

Literate dysleksitester har høy reliabilitet, og validitet. Det vil si at de har høy målesikkerhet og gyldighet.

Resultatene fra normeringsstudiene viser at testene effektivt skiller mellom individer med mulig dysleksi og de uten dysleksi.

Dersom du ønsker å lese mer om måleegenskapene til testene, er måleegenskapene til voksentesten publisert i det internasjonale, fagfellevurderte forskningstiddskriftet Dyslexia.

Du kan også lese om måleegenskapene til barnetesten, som er publisert i det internasjonale, fagfellevurderte forskningstiddskriftet Hammill Institute on Disabilities.

DYSMATE-C (BARNETESTEN)

Som tidligere skrevet, er det viktig å identifisere barn med risiko for dysleksi så tidlig som mulig. Forskning viser at tiltak er mest effektive de første skoleårene. Denne fordelen vedvarer og barn som mottar tidlig støtte fortsetter å prestere bedre enn de som mottar den senere. 

Dysmate-C, som er en barnetest, måler allmenne kognitive ferdigheter som er til stede allerede før skolestart. Den er normert fra førskolen til 7. trinn.

Testen er satt sammen av ulike deltester som er tilpasset kandidatens klassetrinn. Deltestene består av:

 • Bokstavkunnskap
 • Fonemisolasjon
 • Arbeidsminne
 • Hurtigbenevning
 • Fonemutelatelse
 • 1-min lesetest
 • Orddiktat

DYSMATE-Y (UNGDOMSTESTEN)

Mange ungdommer med dysleksi har gått gjennom hele barneskolen uten å bli oppdaget. Dysleksi er ikke noe som man “vokser seg ut av” i tenårene. Ettersom det blir høyere krav med lengre tekster kan det bli en utfordring på ungdomsskolen for de som går uoppdaget.  

Dysmate-Y (Screening) identifiserer raskt og pålitelig ungdommer med risiko for dysleksi. Personer som får utslag på screeningtesten bør utredes videre med oppfølgingstesten.

Dysmate-Y ligner på Dysmate-A testen for voksne. Screening- og oppfølgingstesten består av de samme deltestene, men inneholder ulike elementer som passer for aldersgruppen.

Screeningtesten består av 6 deltester:

 • Orddiktat
 • Tulleord
 • Lesetest
 • Ordforståelse
 • Skrivehastighet
 • Ordkjedetesten

Oppfølgingstesten består av 4 deltester:

 • Arbeidsminne
 • Hurtigbenevning
 • 1-min lesetest
 • Spoonerism

Ta et viktig steg for å oppdage dysleksi tidlig og ta kontakt med oss for en rask og pålitelig testopplevelse, uten lang ventetid.

Kontakt oss her om du har spørsmål vedrørende testen, eller dersom du ønsker å bestille.

Meget gode eksamensresultater for fagbrev

Ønsker du fagbrev?  Vi tilbyr mange forskjellige fagbrev og vi har veldig gode eksamensresultater. Det er fylket du tilhører som arrangerer eksamen, men vi bidrar mot den skriftlige eksamen. 

Vi har et enkelt opplegg som fungerer. Fagbrevet bygges opp på en forståelig og enkel metode, som gjør at du skal føle deg trygg mot den skriftlige eksamen. 

Litt innsats må du selvfølgelig gjøre selv, men leverer du jevnlig inn oppgaver, øver deg på eksamensoppgaver, så veileder vi deg frem mot den skriftlige eksamen. 

Vi har lave priser, men god oppfølging og veldig lang erfaring.

Hva kreves for å ta fagbrev?

Du bør minimum ha jobbet i 2 år, før du starter hos oss. Er du over 23 år, gjennomfører du som praksiskandidat. Da kreves det at du består den skriftlige eksamen og fagprøven. For å kunne gå opp til fagprøven, kreves 8700 arbeidstimer, som tilsvarer ca 80% i 5 år. Men arbeidstimene kan telles flere år tilbake i tid. Har du gjennomført og bestått noe fra videregående, kan du kanskje få noe trukket i fra på arbeidstimene dine. Ta kontakt med fylket du tilhører, så hjelper de deg i forhold til antall godkjente arbeidstimer. 

Frist for oppmelding til privatisteksamen

Det er to perioder du kan melde deg opp til privatisteksamen:

 • Høsteksamen: 1. september–15. september
 • Våreksamen: 15. januar–1. februar

Selve eksamen gjennomføres i mai/juni hvis du melder deg opp til våreksamen. Melder du deg opp til høsteksamen, gjennomfører du eksamen i november/desember. Pris for å melde seg opp til eksamen, koster ca 1200 kroner og er noe som kommer utenom vår kurspris. 

Hvor tar jeg eksamen?

Du gjennomfører eksamen i det fylket du tilhører og fylket arrangerer eksamen flere steder og da velger du nærmeste ditt bosted. Dette velger du når du melder deg opp.

Hjelpemidler på eksamen?

Du kan ha med bøker, notater etc på eksamen og vi anbefaler at du skriver eksamen på pc, du må da ha med din egen pc på eksamen. Du har 5 timer, men kan søke om en time ekstra, hvis du feks har dysleksi. Da må du legge ved bekreftelse når du søker om ekstra tid på eksamen. Sjekk med fylket du tilhører hvordan du gjør dette.

Hvorfor bør du velge oss som din kursarrangør?

Vi har veldig gode eksamensresultater, ekstrem lav strykprosent. Du får god hjelp og veiledning, men noe innsats må du også gjøre selv!