Sykdomslære og legemidler for helsefagarbeidere i arbeid med den eldre pasienten i kommunale helse- og omsorgstjenester

Denne utdanningen er nøye tilpasset for å oppfylle de spesifikke kravene til helsepersonell engasjert i eldreomsorgen. Målet med utdanningen er å berike studentene med dyptgående kunnskap om sykdomslære og legemiddelhåndtering, spesielt rettet mot omsorg for den eldre befolkningen innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester.  

Studietype

Deltid

Studielengde

2 år

Sted

Nettbasert

Velg studievariant

Nettbasert, deltid

Søknadsfrist

30/04/2024

Studiestart

Uke 35

Studielengde

2 år - 4 semestere

Studiepoeng

60

Gjennomføring

Digital undervisning på kveldstid - 2.5 timer

Samlinger

1-2 digitale samlinger per semester

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Opptakskrav

Fagbrev (Autorisert helsefagarbeider)

Språk

Norsk

Pris

Fullfinansiert studieplass (kun semesteravgift betales selv)

Semesteravgift

495,- per semester, betales årlig

Lånekassen

Godkjent

Pensum

Bøker betales av student

Hvem er utdanningen egnet for?

 

Dette programmet fokuserer på å utvikle praktiske ferdigheter og teoretisk forståelse som studentene kan anvende direkte i sitt yrkesliv, samtidig som det adresserer de voksende behovene for ny kompetanse som samfunnet, arbeidslivet, og oppvekstsektoren står overfor. Utdanningen er tverrfaglig tilnærmet og legger vekt på et brukerorientert perspektiv for å sikre at studentene får en helhetlig forståelse av feltet.   

Gjennom en balansert kombinasjon av teori og praksis, sikter vårt studieprogram mot å forsterke studentenes faglige kvalifikasjoner og åpne for nye karriereveier innen helse- og omsorgssektoren. Programmet er designet for å utstyre helsefagarbeidere med nødvendig kunnskap og ferdigheter for å imøtekomme de unike utfordringene som følger med omsorg for eldre pasienter, og for å bidra til deres velferd og livskvalitet. 

Hva lærer du?

 

Studiet er nøye strukturert rundt fire emner, designet for å gi deg en omfattende forståelse av forebyggende og helsefremmende arbeid, fra systemnivå til individuell omsorg.  

Du vil få verdifull innsikt i: 

Emne 1: Perspektiver i helsefremmende og forebyggende arbeid
Emnet gir studenten kunnskap om helsefremmende og forebyggende perspektiv på sykepleieprosessen for den eldre pasienten i kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre får studenten kunnskap om velferdsteknologi som anvendes i helsefremmede og forebyggende arbeid med den eldre pasienten i helsetjenesten. Emnet gir også kunnskap om kommunikasjon, kunnskap om kropp, helse og sykdom og forståelse for betydningen av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i et helsefremmende og forebyggende verdiskapningsperspektiv.

Emne 2: Sykdomslære og legemidler for helsefagarbeidere i arbeid med pasienten i kommunale helse- og omsorgstjenester
Emnet gir studenten kunnskap om hva sykdom er og de vanligste legemidler som anvendes for den eldre pasienten i kommunale helse- og omsorgstjenester. Emnet gir kunnskap om antibiotika, sykdomsprosesser, væskeforstyrrelser og væskebehov, geriatri og forståelse for bruk av legemidler i et samfunnsperspektiv i kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre får studenten kunnskap om psykiske lidelser hos den eldre pasienten og kjennskap til bruk av psykofarmaka.

Emne 3: Praksis
I emne 3 gjennomføres det en ti ukers praksisperiode på egen arbeidsplass der du får muligheten til å utforske og prøve ut ulike tiltak. Emnet setter søkelys på praktisk bruk av kunnskaper. Du utvikler forståelse for hvordan ressurser og fagkunnskap best kan utnyttes for å arbeide med den eldre pasienten i kommunale helse- og omsorgstjenester. Studenten lærer å bruke teori og metoder direkte i praksis, inkludert planlegging og gjennomføring av aktiviteter som fremmer helse. Emnet vektlegger samarbeid med andre involverte og kartlegging og observasjon av den eldre pasienten.

Emne 4: Fordypningsoppgave
Dette emnet gir muligheten til å fordype seg i et selvvalgt tema relatert til arbeidet med den eldre pasienten i kommunale helse- og omsorgstjenester. Du vil utforske relevante lover, forskrifter, og planverk, samt oppdatere og utvide din kunnskap innenfor det valgte området. Du lærer å kartlegge situasjoner, identifisere faglige utfordringer, og foreslå nødvendige tiltak basert på grundig dokumentanalyse. Emnet vektlegger utvikling av yrkesetiske prinsipper og en dypere forståelse for egen faggruppes rolle rundt den eldre pasienten, samt styrker evnen til å anvende relevant teori og forskning i praktisk arbeid.

Emner

Perspektiver i helsefremmende og forebyggende arbeid 7,5 stp
Sykdomslære og legemidler for helsefagarbeidere i arbeid med den eldre pasienten 22,5 stp
Praksis 15 stp
Fordypningsoppgave 15 stp

Muligheter of fordeler med fagskoleutdanningen

 

Ved å fullføre dette studiet, vil du ikke bare berike din kunnskapsbase, men kan også åpne for nye karrieremuligheter innen eldreomsorg, helseforetak, hjemmesykepleie, sykehus, og kommunale helse- og omsorgstjenester. Studiet legger stor vekt på praktisk erfaring og anvendt læring, sikrer at du er godt forberedt for de utfordringene og mulighetene som finnes i helse- og omsorgssektoren. 

Delta i Våre Fagrelaterte Samlinger

 

Ved Din Kompetanse Fagskole forstår vi verdien av fleksibel og engasjerende læring. Derfor tilbyr vi våre studenter muligheten til å delta i fagrelaterte samlinger som er nøye designet for å supplere og utdype studieemnene, tilby praktisk kunnskap, og fremme en dypere forståelse av faget.

Digitalt & Stedsbasert:

Mens alle våre studier tilbyr digitale samlinger for maksimal tilgjengelighet, har noen studieprogrammer også muligheten for stedsbaserte treffpunkt. Enten du foretrekker å engasjere deg digitalt fra komforten av ditt eget hjem, eller ønsker den personlige kontakten som kommer med å møte dine medstudenter og lærere ansikt til ansikt, har vi dekket dine behov.

Fordeler:

Enten du ønsker å delta digitalt eller stedsbasert, er samlingene skreddersydd for å supplere studiematerialet med praktisk kunnskap og innsikt som forbereder deg for arbeidslivet. Med digitale samlinger tilbyr vi en enkel og tilgjengelig måte å engasjere seg i lærestoffet, ideelt for de som balanserer studier med andre forpliktelser. For de som velger våre stedsbaserte samlinger, tilbyr dette en unik mulighet til å bygge nettverk med medstudenter og lærere.

Fagsamlingene er mer enn bare forelesninger; de er interaktive økter som gir nye perspektiver og innsikter, praktisk kunnskap, og direkte relevans til ditt fremtidige yrkesliv. Vi tar sikte på å gjøre hver samling til en verdifull erfaring som hjelper deg å vokse både personlig og profesjonelt.

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer